CFO ของธนาคารยักษ์ใหญ่ในออสเตรเลียลาออก เพื่อก่อตั้งบริษัท Token Developer Block.One

Rob Jesudason ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคาร Com…

Continue Reading →